Thumb 4876263ec0b47ba0241b001365f8d0a2c3203944
659bfe1fdcbf12503d5de925068fabfc23be356d

Pieter Bas

Ik collecteer omdat:

Ik sinds kort weet dat ik Primair-progressieve ms heb. Het is nog niet te genezen. Er is nog veel onderzoek nodig. Daarom geef, alles helpt!!
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld